Bemesting

Om tot een geslaagde gewasgroei en opbrengst te komen is voeding van het gewas van belang. Een juiste bemesting zorgt voor voldoende voedingsstoffen voor de gewassen. Bemesting kan uiteraard door middel van organische (dierlijke) mest. Echter voor gewenste opbrengsten en een nauwkeurige dosering en timing is kunstmest vaak onontbeerlijk.

Op nauwkeurige wijze zorgen voor noodzakelijke aanvulling

Met minerale meststoffen, in vaste of vloeibare vorm,  kunnen we op nauwkeurige wijze voor de noodzakelijke aanvulling zorgen. We beschikken over een breed assortiment hoogwaardige meststoffen welke we kunnen leveren met bijbehorend advies, passend bij de teelt en doelstellingen van de akkerbouwer. Deze meststoffen kunnen van verschillende samenstelling en eigenschappen zijn.

De meststoffen kunnen als afzonderlijke bouwstenen worden aangeboden  wat we enkelvoudig noemen. Ook kunnen meststoffen van een gemengde samenstelling zijn, dit betekent dat ze diverse nutriënten bevatten. Dit noemen we blends.  In het laatste geval wordt er nauwkeurig gekeken naar verschillende factoren. Dan moet je denken aan welk  gewas (of zelfs  ras), het teeltdoel, de  bodemsamenstelling, de voorvrucht, speelt er inzet van organische mest. De blend wordt dan zodanig samengesteld dat ie van de juiste samenstelling is, speciaal op maat. Eigenlijk net als onze premix.  We kunnen deze meststoffen in vaste, korrelvorm of in vloeibare, vloeistofvorm aanbieden.

Ook hebben we veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bladvoedingen, en de verschillende samenstellingen ervan.

Vloeibare bemesting voor de akkerbouw en veehouderij

We zijn al sinds 2004 actief met de inzet van vloeibare bemesting in de akkerbouw en veehouderij.  Zo is onder andere ruime ervaring opgedaan met de toepassing van vloeibare bemesting in de pootgoed-, uien en graanteelt. Maar ook in de veehouderij hebben we veel ervaring van vloeibare bemesting van gras en maïs.

De vloeibare bemesting kan al bij het zaaien of poten worden toegepast. Daarna wordt tijdens de gewasgroei afhankelijk van de ontwikkeling een aanvullende bijbemesting gedaan. Met deze bladbemesting stuur je dus gericht bij. Alleen wanneer het nodig is.

De laatste jaren zien we een toenemend gebruik van de toepassing ervan, met name bij de teelt van pootaardappelen en uien. Door het bijsturen en eventueel aanvullen van de startgift die bij zaaien of poten is toegediend kan er gerichter op het gewenste teeltresultaat worden gestuurd. Bij pootaardappelen wordt er zodoende gestuurd op knolzetting en knolvulling, bij uien kan er bijvoorbeeld bij droogte worden gecorrigeerd en het gewas ‘aan de praat ‘worden gehouden.

Breng leven in de bodem: Organische mest, compost en bodemverbeteraars

Het gebruik van dierlijke mest is goed omdat je dan op natuurlijke wijze voeding en organisch materiaal aan je bodem geeft. Het bodemleven is erbij gebaat en hierdoor hou je ook nog eens het organische stofgehalte op peil of verhoog je het.  Wel moet je bij de toepassing erom denken dat het op de juiste manier en hoeveelheid en samenstelling wordt toegepast.  Zo kan er na de oogstperiode in veel gevallen nog een toepassing van vaste mest worden uitgevoerd voordat er een groenbemester wordt ingezaaid. Maar ook een perceel tarwe kan misschien in ’t voorjaar nog even worden verwend met een lekkere sleepslangbeurt.

Het aanvoeren van compost en gips is eveneens in veel gevallen een investering in het verbeteren van de bodemconditie. Compost is een directe aanvoer van organisch materiaal en zorgt voor verbetering van het vochtbindend vermogen en de structuur en vasthouden van voedingstoffen.

Gips, ofwel calciumsulfaat (CaSO4) heeft een positief effect op de bodemstructuur, met name op kleigronden met een hoge pH. Een goede bodemstructuur is belangrijk ivm de vochthuishouding, de beworteling, en de natuurlijke ziektewering.

Al deze producten kun je niet zomaar inzetten, neem even contact met ons op voor een goed advies en timing ervan.

Teo Wijbenga

Specialist Akkerbouw
Bel mijStuur een e-mail