Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen

Hoogland B.V. levert een compleet pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. We maken gebruik van erkende en beproefde middelen welke zijn toegelaten voor het voorkomen van plagen, ziektes en ongewenste onkruiden in de verschillende akkerbouwmatige teelten.

We leveren deze producten aan onze relaties welke bestaan uit

  • akkerbouwers
  • loonspuiters
  • melkveehouders
  • groenvoorzieningsbedrijven

Strategie bepalen

Een goede strategie uitstippelen gezamenlijk met de klant is voor elk seizoen belangrijk, dit om ziekten en plagen preventief te kunnen aanpakken waar dit mogelijk is. Dit begint al met de raskeuze. Maar ook zaken als grondbewerking, bemestingstijdstip en teeltdoel nemen we hier in mee. Alleen hiermee kunnen we de gewassen optimaal verzorgen  met een zo optimaal mogelijk resultaat voor de teler..

Gewasbeschermingsmonitor

Vanaf 26 februari 2015 is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw – een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

De monitor is in de plaats gekomen van het eerder gebruikte Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden. Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website van Agrodis.

Download hier uw gewasbeschermingsmonitor 2017 van Hoogland BV. Gebruik en toepassing is voor eigen verantwoording.

Ethyleen

Pootaardappelen die tijdens de bewaarperiode behandeld zijn met Ethyleen laten een duidelijke rendementsverbetering zien. Dit komt vooral tot uiting in een betere knolzetting en meer knollen in de juiste maatsortering. Dit blijkt uit een groot aantal uitgebreide praktijk proeven welke de afgelopen  6 jaar in Nederland zijn opgebouwd.

Sinds 2013 zijn we als Hoogland B.V. betrokken bij het begeleiden van de toepassing van Ethyleen in pootaardappelen. Het eerste jaar zijn we voorzichtig  begonnen met 10 kisten van diverse telers. Door de positieve resultaten zijn we in 2014 gegroeid naar 3 bewaarschuren, waarin 1000 ton pootgoed bewaard werd, naar 10 schuren met in totaal 3000 ton pootgoed in 2015. Landelijke werd er in 2015 c.a. 10 % van het volume pootgoed behandeld met Ethyleen.

Binnen ons bedrijf hebben we inmiddels voldoende kennis en ervaring opgebouwd om de Friese en Groningse pootgoedtelers bij te staan bij deze interessante bewaartechniek.

Heeft u vragen  of wilt u meer informatie over de ethyleen bewaring in pootgoed neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar een van onze akkerbouwadviseurs.

Geïntegreerde aanpak

Hoogland BV streeft  naar een geïntrigeerde en preventieve aanpak bij de inzet van middelen bij onze relaties. Het zijn overwegend kostbare middelen voor de teler welke op de juiste manier toegepast moeten worden om ziekten en plagen te kunnen bestrijden.  Elke middel heeft een specifieke  werking  die met een goede spuittechniek ( waterhoeveelheid, dopkeuze en spuitdruk) effectief op de juiste plaats en tijdstip in het gewas moet worden ingezet.  Samen met de teler nemen we hierin een advies waarmee we zaken als gewasontwikkeling, weersomstandigheden ziekte en/of plaagdruk meewegen in het op maat gemaakte advies.

Veiligheid en milieu

De veiligheid voor de gebruiker en consument is erg belangrijk. Alle gewasbeschermingsmiddelen worden voor toelating streng getest op de effecten voor de gebruiker en het milieu.  Bij de middelen keuze nemen we bovendien zorgvuldig de afweging mee van de milieubelasting en het risico lopen op mogelijke resistentie van de te bestrijden plaag.

Kennisbijeenkomsten

Door het organiseren van kennisbijeenkomsten houden we onze relaties op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming.

Twee maal per jaar organiseren wij hiervoor in overleg met het AOC een zogenaamde licentieverlengingsbijeenkomst. Op deze avonden, meestal in februari/maart kunt u uw licentie, oftewel bewijs van vakbekwaamheid, weer verlengen voor het onderwerp welke wij dan organiseren.

Bewijs van vakbekwaamheid

Al onze relaties welke professionele gewasbeschermingsmiddelen  van ons willen betrekken dienen over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (voorheen spuitlicentie) te beschikken. Met een bewijs van vakbekwaamheid toont de eigenaar ervan aan dat hij/zij over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt.  Voor meer informatie over de status van uw bewijs van vakbekwaamheid kunt u terecht bij: www.erkenningen.nl

Om als gewasbeschermings leverancier handel te mogen uitoefenen in de verschillende producten moet je aan verschillende eisen voldoen. Naast een stuk opleiding van de betrokken medewerkers en adviseurs worden we als bedrijf ook door een certificeerder gecontroleerd.

Ieder jaar wordt ons bedrijf daartoe gescreend. Op de afbeelding hiernaast ziet u het certificaat.

Op de volgende link kunt u dit downloaden: CDG Certificaat Hoogland BV

landbouwspuit

louw met plant

aardappelen tussen ruggen

wintergerst perceel

ethyleen versus talent

ethyleen versus talentII

afbeelding CDG certificaat