Leveringsvoorwaarden

Op alle door ons bedrijf gedane transacties en advisering zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt desgewenst een exemplaar van onze administratie toegezonden krijgen. Ook kunt u onze leveringsvoorwaarden hier downloaden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hoogland BV
Versie: 12.12

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HOOGLAND B.V.

Mei 2023

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Hoogland: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoogland B.V., gevestigd te (8938 AA) Leeuwarden aan de Neptunusweg 3, ingeschreven bij het Handelsregister onder het nummer: 01006962.
Derde: Een externe partij, niet zijnde een Wederpartij.
Wederpartij:

 

De partij, waaronder rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen met wie Hoogland een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Hoogland een offerte heeft uitgebracht.
Overeenkomst: De overeenkomst(en) waarbij Hoogland zich jegens de Wederpartij verbindt tot het leveren van zaken.
Partijen: Hoogland en de Wederpartij.
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01006962.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Hoogland en haar Wederpartij(en).
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
 3. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Hoogland uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een situatie zich voordoet waarin deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
 5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen Hoogland en Wederpartij gesloten Overeenkomsten.
 6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
 7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Hoogland worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Hoogland zijn vrijblijvend. Hoogland kan haar offertes tot aanvaarding ervan nog herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt (ook) indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Hoogland zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Hoogland zijn aanvaard.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Hoogland gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Hoogland kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(te).
 6. De Overeenkomst met Hoogland komt pas tot stand, nadat Hoogland een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard en heeft bevestigd aan de Wederpartij. Hoogland is pas gebonden vanaf de datum waarop zij de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 7. Indien de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is Hoogland daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoogland schriftelijk anders verklaart.
 8. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hoogland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Wederpartij is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoogland niet tot het leveren van een gedeelte van de order of het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 10. Hoogland is gebonden aan mondelinge afspraken, nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Hoogland- zonder tegenwerping van de Wederpartij- met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

 1. Alle prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen van Hoogland geschieden tegen prijzen, welke gelden op het moment / datum dat de Overeenkomst tot stand komt. Als moment van totstandkoming heeft de schriftelijke bevestiging te gelden. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.
 3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Hoogland heeft het recht om prijswijzigingen als gevolg van wijziging in invoering, wisselkoersen, vrachtkosten, kosten van verzekering, verhoging van belastingen, invoerrechten of andere van overheidswege opgelegde heffingen, die na het aangaan van de Overeenkomst zijn ingevoerd of aan Hoogland bekend zijn geworden, aan de Wederpartij door te berekenen, zonder dat deze recht geven de ontbinding van de overeenkomst te verlangen.

 

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst binden Hoogland slechts voor zover zij door Hoogland schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hoogland een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader uit te voeren werkzaamheden of te leveren zaken.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hoogland een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hoogland de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

 

ARTIKEL 6. LEVERING

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Hoogland kenbaar heeft gemaakt, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het is Hoogland toegestaan de verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, heeft Hoogland het recht de Wederpartij voor dergelijke deelpartijen afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij verplicht dergelijke facturen te betalen alsof zij betrekking hebben op afzonderlijke Overeenkomsten. De Wederpartij is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hoogland tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Hoogland bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 7. TERMIJNEN (LEVERING | UITVOERING) EN RISICO-OVERGANG

 1. De door Hoogland in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
 2. De enkele overschrijding van een door Hoogland genoemde of tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Hoogland niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Hoogland wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij Hoogland schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Hoogland in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 3. Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal Hoogland de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering Ex Works (ICC Incoterms® 2020) op de locatie van het bedrijf van Hoogland.
 5. Het risico van verlies of schade van de goederen gaat over per de datum van ontvangst van de orderbon, zelfs indien de eigendom van de goederen nog niet is overgegaan.
 6. Het is Hoogland toegestaan de verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, heeft Hoogland het recht de Wederpartij voor dergelijke deelpartijen afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij verplicht dergelijke facturen te betalen alsof zij betrekking hebben op afzonderlijke overeenkomsten. De Wederpartij is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Wederpartij de goederen, na kennisgeving van Hoogland dat de goederen gereed zijn om te worden afgehaald, terstond af te halen of ervoor te zorgen dat deze worden afgehaald.
 8. Indien de Wederpartij onmiddellijke afname weigert, niet meewerkt of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens en aanwijzingen voor levering, worden de goederen voor risico van de Wederpartij opgeslagen. De Wederpartij dient Hoogland alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten, alsmede eventuele overige gemaakte kosten en eventuele schade in verband met een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
 9. Indien de Wederpartij bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstneming, is het risico van een eventuele door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de Wederpartij.
 10. Indien af(levering) op een andere plaats is overeengekomen en dit inhoudt dat naast de verbintenis tot levering de verbintenis bestaat tot vervoer en afgifte van de goederen aan het overeengekomen adres, komen dergelijke aanvullende verplichtingen voor rekening en risico van de Wederpartij.
 11. Het vervoer van goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de Wederpartij, maar kan desgewenst door Hoogland worden geregeld. De (gemaakte) vervoerkosten worden gefactureerd aan de Wederpartij. Indien en voor zover de Wederpartij niet tijdig duidelijke instructies geeft omtrent de wijze van vervoer, is Hoogland vrij deze zelf te bepalen. Bij het internationaal vervoeren van goederen is de Wederpartij verantwoordelijk voor het voldoen van de vereiste voorwaarden, zoals het aan Hoogland doorgeven van het nationale btw-nummer en/of vervoersbewijs.

 

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Hoogland blijft eigenares van alle door haar geleverde zaken of nog te leveren zaken, zolang de Wederpartij niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van enige Overeenkomst met Hoogland verschuldigd is.
 2. Hoogland blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke Overeenkomsten nog niet betaald heeft en zolang de Wederpartij vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
 3. De Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en verbindt zich tegenover Derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Hoogland te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
 4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Hoogland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Ingeval de Wederpartij enige verplichting uit de Overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken en/of uit te voeren werk jegens Hoogland niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De Wederpartij machtigt Hoogland de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Hoogland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst Hoogland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. Voorts is Hoogland bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hoogland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoogland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

ARTIKEL 10. BETALING

 1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Betaling geschiedt op een door Hoogland aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag, vermeerderd met 4%, en zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
 5. Indien de Wederpartij verzuimt om (tijdig) haar verplichtingen na te komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 6. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de staffel die voortvloeit uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
 8. Bij niet-tijdige betaling is Hoogland gerechtigd de leveringen aan de Wederpartij terstond op te schorten of te beëindigen, hetzij betaling a contant te verlangen voor toekomstige leveringen, en/of de reeds afgeleverde goederen terug te nemen.
 9. Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. Hoogland behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren, indien door de Wederpartij vorige leveranciers niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Hoogland is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij ten gevolge van dit niet-leveren.
 11. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van:
  1. in de eerste plaats: alle verschuldigde rente en kosten;
  2. in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 11. GARANTIES

 1. De door Hoogland te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door Derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hoogland, de Wederpartij of Derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven of bij wettelijk voorschrift bepaalde wijze.
 3. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Hoogland geen invloed op kan uitoefenen.
 4. De Wedepartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk aan Hoogland te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Hoogland te worden gemeld.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Hoogland de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Hoogland, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Hoogland te retourneren en de eigendom daarover aan Hoogland te verschaffen, tenzij Hoogland anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Hoogland daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. Hoogland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Hoogland gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan twee maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door Hoogland uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
 3. In geval van blijvende overmacht is Hoogland gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hoogland is ter zake jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Hoogland welke niet voor risico van Hoogland komen en de omstandigheid dat Hoogland een prestatie van een Derde, die van belang is in verband met de door Hoogland te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 5. Indien Hoogland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Hoogland bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 13. RECLAME

 1. De Wederpartij dient de door Hoogland verkochte en geleverde zaken bij ontvangst, dan wel binnen 24 uur na ontvangst, te controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en kwaliteit.
 2. De Wederpartij kan op een gebrek in de geleverde prestatie geen beroep meer doen, indien zij dit feit niet binnen acht (8) dagen (de dag van levering is in deze termijn begrepen) nadat zij het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk ter kennis van Hoogland heeft gesteld, waarbij zij aan Hoogland schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd.
 3. Indien Hoogland een klacht gegrond acht, is Hoogland gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en zij Hoogland niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Ongemotiveerde of onjuist gebleken retourzendingen zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Eventuele geschillen omtrent de goederen of door de Wederpartij ingediende reclames, geven de Wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Hoogland is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Hoogland is tevens niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de door ons verleende adviseringswerkzaamheden, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
 3. Hoogland is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door Hoogland bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Hoogland. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 5. Hoewel met betrekking tot de kwaliteit van de door Hoogland geleverde goederen de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (veiligheids)gebreken daarin niet worden ingestaan.
 6. Indien Hoogland aansprakelijk is voor directe of indirecte schade jegens de Wederpartij, dan is iedere aansprakelijkheid van Hoogland beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoogland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Hoogland toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 8. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
 9. De Wederpartij vrijwaart Hoogland voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de door Hoogland uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Hoogland en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 10. De Wederpartij kan geen geslaagd beroep kan doen op een garantie, noch kan zij Hoogland op andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan:
 11. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Hoogland verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 12. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 13. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Hoogland verstrekte gegevens;
 14. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
 15. doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hoogland.
 16. Voorts is Hoogland niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Hoogland het gevolg is van:
 17. arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel;
 18. tekortschieten van hulppersonen;
 19. transportmoeilijkheden;
 20. brand en verlies van te leveren zaken;
 21. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 22. gewelddadige of gewapende acties of
 23. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Hoogland.
 24. De termijnen waarbinnen Hoogland aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALING ADVIEZEN

 1. Voor zover Hoogland adviseert over (het gebruik van) door haar geleverde of te leveren goederen, geldt dat deze adviezen slechts algemeen van aard zijn en dat ten allen tijde de wettelijke gebruiksvoorschriften prevaleren boven, het door Hoogland verstrekte advies.
 2. Wanneer de wederpartij specifieke vragen heeft of specifiek advies behoeft, dient hij dat uitdrukkelijk aan te geven. De wederpartij staat in voor de juistheid van aan Hoogland verstrekte informatie; artikel 9 is onverkort van toepassing.

 

 

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALING OPSLAG

 1. Voor zover de overeenkomst tussen partijen (mede) ziet op de opslag van goederen van de wederpartij door Hoogland, geldt dat Hoogland deze goederen zal verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek zal de wederpartij daarvan bewijsstukken kunnen ontvangen.
 2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, hoe ook genaamd, voortvloeiend uit of verband houdend met de bewaring van de goederen, komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De wederpartij heeft te allen tijde toegang tot de plaats van bewaring om te kunnen bezien of Hoogland haar verplichtingen als goed bewaarder goed nakomt.
 4. Indien de bewaring is overeengekomen voor een bepaalde periode, heeft te gelden dat ingeval van overschrijding van die periode de overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode, tenzij de wederpartij vóór het verstrijken van een periode schriftelijk heeft aangegeven geen verlenging (meer) te wensen.
 5. Indien bewaring voor onbepaalde tijd is overeengekomen, geldt voor de wederpartij een opzegtermijn van één maand.

 

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALING CONSIGNATIE

 1. Hoogland biedt de mogelijkheid goederen in bewaring te nemen en ten behoeve van die derden te verkopen. Voor zover de overeenkomst hierop ziet, gelden de bepalingen in dit artikel in aanvulling op de overige bepalingen in deze voorwaarden.
 2. Artikel 11 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 3. De wederpartij blijft eigenaar van de goederen, totdat een derde de eigendom daarvan heeft verkregen. Hoogland is verplicht de goederen, of het niet-verkochte deel daarvan, op eerste verzoek van de wederpartij terug te geven. In dat geval brengt Hoogland uitsluitend kosten (als bedoeld in artikel 11.2) in rekening.
 4. Hoogland is gerechtigd de goederen (of delen daarvan) op eigen naam aan derden te verkopen tegen iedere prijs, die hoger ligt dan de vooraf overeengekomen minimumprijs.

 

ARTIKEL 18. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over, op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

ARTIKEL 19. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Hoogland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.
 2. Hoogland is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. Hoogland houdt hierbij rekening met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld.
 3. Hoogland is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe haar medewerking.
 4. Hoogland is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van Hoogland op rust.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van Hoogland, openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van Hoogland rust.

 

ARTIKEL 20. KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hoogland.
 2. Bij Hoogland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hoogland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Wederpartij dient Hoogland in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling ex artikel 22 van deze Voorwaarden.

 

ARTIKEL 21. GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoogland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Hoogland is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 22. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 01006962.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.