Leveringsvoorwaarden

Op alle door ons bedrijf gedane transacties en advisering zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt desgewenst een exemplaar van onze administratie toegezonden krijgen. Ook kunt u onze leveringsvoorwaarden hier downloaden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hoogland BV
Versie: 12.12

1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Hoogland: Hoogland B.V., gevestigd en kantoor houdende te (8938 AA) Leeuwarden aan de
Neptunusweg nr. 3 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01006962.
Wederpartij: degene die met Hoogland, als bedoeld in deze voorwaarden, een overeenkomst sluit of
heeft gesloten.

2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hoogland en op alle
overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen Hoogland en wederpartij. De toepasselijkheid van door de
wederpartij gebruikte voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

3: Aanbod, bestelling, totstandkoming en annulering van de overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Hoogland zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk
is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tussen Hoogland en de wederpartij komt tot stand door de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, dan wel door de elektronische of schriftelijke acceptatie door Hoogland van een door de wederpartij geplaatste bestelling. Bestellingen kunnen telefonisch worden gedaan.

3.3 De wederpartij kan een overeenkomst annuleren, zolang de verkochte zaken en/of te leveren diensten nog niet zijn geleverd. In dat geval is de wederpartij gehouden Hoogland schadeloos te stellen. De schade van Hoogland is forfaitair bepaald op 15% van de bedongen prijs (inclusief BTW),
tenzij de daadwerkelijke schade dit bedrag te boven gaat. Onder daadwerkelijke schade wordt in ieder geval verstaan: alle directe én indirecte schade, die Hoogland lijdt of zal lijden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

4: Prijzen, tarieven en betaling

4.1 Verkoop en/of levering van goederen en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Hoogland gehanteerde prijzen en tarieven. Hoogland is gerechtigd de overeengekomen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, indien is overeengekomen dat met de uitvoering van de overeenkomst niet eerder dan twee maanden na de overeenkomst wordt aangevangen en zich tussentijds prijsverhogingen voordoen.

4.2 Alle door Hoogland gehanteerde prijzen en tarieven worden vooraf aan de wederpartij medegedeeld en uitgesplitst in koopprijs, BTW, eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele administratie- of transportkosten.

4.3 Indien de wederpartij op grond van de wet of enige bepaling in deze voorwaarden in verzuim geraakt, is de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 4%, verschuldigd.

4.4 Betaling van door de wederpartij gekochte zaken geschiedt ten tijde en ter plaatse van de aflevering. Partijen kunnen hiervan afwijken door schriftelijk overeen te komen dat de wederpartij van Hoogland tijdens of na aflevering een factuur ontvangt. In dat geval dient het factuurbedrag binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur door de wederpartij te worden voldaan. Deze termijn is fataal als bedoeld in art. 6:83 sub a BW. Betalingen van de wederpartij strekken altijd in de eerste plaats tot voldoening van eventuele rente en/of incassokosten en pas daarna tot voldoening van het factuurbedrag. Indien Hoogland na vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf bedrijfsrechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II”- verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.

4.5 Hoogland is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, zolang de wederpartij niet aan al zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van enige met Hoogland bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de wederpartij alsnog zijn verplichtingen jegens Hoogland volledig is nagekomen.

5: Aflevering en reclames

5.1 Aflevering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats en tijd en kan plaatsvinden door middel van aflevering bij de wederpartij door (of in opdracht van) Hoogland of het afhalen door de wederpartij.

5.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat Hoogland de te leveren goederen bij de wederpartij bezorgt of laat bezorgen, dient de wederpartij op de overeengekomen plaats en tijd aanwezig te zijn. De wederpartij dient de toegang tot de bezorglocatie vrij te maken van obstakels. Bij gebreke hiervan
zal Hoogland de extra kosten bij wederpartij in rekening brengen.

5.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij de te leveren goederen afhaalt, dient de wederpartij op het afgesproken tijdstip de goederen af te halen. Blijft de wederpartij daartoe in gebreke, dan zal Hoogland de wederpartij schriftelijk verzoeken de goederen alsnog binnen 7 dagen af te halen. Blijft de wederpartij vervolgens opnieuw in gebreke, dan verkeert de wederpartij in verzuim en zal Hoogland de overeenkomst kunnen ontbinden dan wel nakoming vorderen en zal de geleden schade op de wederpartij kunnen worden verhaald.

5.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

5.5 De wederpartij dient zichtbare schade en/of gebreken aan de goederen binnen 3 werkdagen, nadat de goederen zijn geleverd, schriftelijk aan Hoogland te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding vervalt elke aanspraak jegens Hoogland ter zake van schade en/of gebreken aan de
geleverde goederen.

5.6 Gebreken in de geleverde goederen, die redelijkerwijs niet direct na levering kunnen worden geconstateerd, dienen aan Hoogland schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 2 maanden nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. Na het verstrijken van deze vervaltermijn
kan de wederpartij zich niet meer beroepen op (rechtsgevolgen van) schade en/of gebreken.

6: Beëindiging van de overeenkomst

6.1 Hoogland heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien aan de wederpartij (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, de wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard, de wederpartij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient, of indien de wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld.

6.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de wederpartij aan Hoogland verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel direct opeisbaar.

6.3 Door een beëindiging als in dit artikel bedoeld is Hoogland nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

7: Overmacht

Indien Hoogland door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de vertraging in levertijden bij de fabrikant, importeur of leverancier van Hoogland, alsmede iedere onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van maatregelen van overheidswege.

8: Eigendomsvoorbehoud

Hoogland behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde goederen voor, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn (betaling)verplichting(en) jegens Hoogland uit hoofde van welke overeenkomsten met Hoogland dan ook, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten daaronder begrepen.

9: Aansprakelijkheid

9.1 Hoewel met betrekking tot de kwaliteit van de door Hoogland geleverde goederen de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (veiligheids)gebreken daarin niet worden ingestaan.

9.2 Hoogland aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover zij daartoe door de wet dwingend is gehouden en voor zover uit dit artikel blijkt.

9.3 De totale aansprakelijkheid van Hoogland is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de prijs, die Hoogland heeft bedongen voor de te leveren goederen en/of diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de prestatie van Hoogland te laten beantwoorden aan de overeenkomst, redelijke
kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat daarmee directe schade is voorkomen en/of beperkt.

9.4 Hoogland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan genoemd in artikel 9.3, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid van Hoogland.

9.5. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Hoogland of door een door Hoogland in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van Hoogland beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Hoogland beperkt tot ten hoogste de schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de prijs, die Hoogland heeft bedongen voor de te leveren goederen en/of diensten, echter met een maximum van € 20.000,=

9.6 Hoogland is voorts niet aansprakelijk voor door de wederpartij of enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of enige derde van de door Hoogland geleverde goederen en/of diensten.

9.7 De wederpartij kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Hoogland gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat de wederpartij Hoogland deugdelijk schriftelijk ingebreke heeft gesteld en Hoogland ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Hoogland in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

9.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk middels aangetekend schrijven bij Hoogland meldt. De wederpartij dient, op straffe van verval van iedere mogelijke rechtsvordering tot schadevergoeding, deze vordering in te stellen binnen een jaar nadat de wederpartij het schadeveroorzakende feit kende of had kunnen kennen.

10: Bijzondere bepaling adviezen

10.1 Voor zover Hoogland adviseert over (het gebruik van) door haar geleverde of te leveren goederen, geldt dat deze adviezen slechts algemeen van aard zijn en dat ten allen tijde de wettelijke gebruiksvoorschriften prevaleren boven, het door Hoogland verstrekte advies. Wanneer de wederpartij specifieke vragen heeft of specifiek advies behoeft, dient hij dat uitdrukkelijk aan te geven. De wederpartij staat in voor de juistheid van aan Hoogland verstrekte informatie; artikel 9 is onverkort van toepassing.

11: Bijzondere bepaling opslag

11.1 Voor zover de overeenkomst tussen partijen (mede) ziet op de opslag van goederen van de wederpartij door Hoogland, geldt dat Hoogland deze goederen zal verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek zal de wederpartij daarvan bewijsstukken kunnen ontvangen.

11.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, hoe ook genaamd, voortvloeiend uit of verband houdend met de bewaring van de goederen, komen voor rekening van de wederpartij.

11.3 De wederpartij heeft te allen tijde toegang tot de plaats van bewaring om te kunnen bezien of Hoogland haar verplichtingen als goed bewaarder goed nakomt.

11.4 Indien de bewaring is overeengekomen voor een bepaalde periode, heeft te gelden dat ingeval van overschrijding van die periode de overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode, tenzij de wederpartij vóór het verstrijken van een periode schriftelijk heeft aangegeven geen verlenging (meer) te wensen.

11.5 Indien bewaring voor onbepaalde tijd is overeengekomen, geldt voor de wederpartij een opzegtermijn van één maand.

12: Bijzondere bepaling consignatie

12.1 Hoogland biedt de mogelijkheid goederen in bewaring te nemen en ten behoeve van die derden te verkopen. Voor zover de overeenkomst hierop ziet, gelden de bepalingen in dit artikel in aanvulling op de overige bepalingen in deze voorwaarden.

12.2 Artikel 11 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12.3 De wederpartij blijft eigenaar van de goederen, totdat een derde de eigendom daarvan heeft verkregen. Hoogland is verplicht de goederen, of het niet-verkochte deel daarvan, op eerste verzoek van de wederpartij terug te geven. In dat geval brengt Hoogland uitsluitend kosten (als bedoeld in artikel 11.2) in rekening.

12.4 Hoogland is gerechtigd de goederen (of delen daarvan) op eigen naam aan derden te verkopen tegen iedere prijs, die hoger ligt dan de vooraf overeengekomen minimumprijs.

13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op elke door Hoogland gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Hoogland met de wederpartij gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechterin in het arrondissement waarin Hoogland haar statutaire zetel heeft. voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.