Privacyverklaring

Op alle door ons bedrijf gedane transacties en advisering is onze privacyverklaring van toepassing. U kunt desgewenst een exemplaar van onze administratie toegezonden krijgen. Ook kunt u onze privacyvoorwaarden hier downloaden.

Privacy verklaring Hoogland BV
Versie jan 2021

Hoogland BV, gevestigd aan Neptunusweg 3, 8903 JN Leeuwarden,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een overeenkomst met ons bedrijf heeft gesloten
die dit noodzakelijk maakt. Bij deze overeenkomst kunt u denken aan het feit dat u gebruik heeft gemaakt
van levering van onze diensten en/of producten. Het is noodzakelijk om uw gegevens voor een correcte afhandeling
hiervan  in ons bezit te hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u in ons bezit hebben:

 • Voor- en achternaam
 • Rechtsvorm
 • Adresgegevens (bezoek / post / factuur)
 • Telefoonnummers (vast / mobiel)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 • Kvk nummer
 • Licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming
 • Relatienummer RVO (BRS-nummer)
 • UBN nummer

De informatie wordt op handmatige wijze door ons verwerkt en in ons administratie systeem opgeslagen. Er vindt geen zogenaamde geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats die gevolgen kunnen hebben voor u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoogland BV verwerkt uw persoonsgegevens om met u een overeenkomst uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het om:

 • Goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verstrekken van overzichten mbt geleverde producten en diensten;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Hoogland BV bewaart uw persoonsgegevens voor, tijdens en na de periode dat u een overeenkomst met ons bedrijf heeft gesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Hoogland BV verstrekt informatie niet aan derden tenzij er een wettelijke plicht daartoe bestaat dan wel dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Hierbij moet u denken aan het doorgeven van uw contactgegevens ivm transport e.d.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze functionaris gegevensbescherming: g.boersma@hooglandbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Onze fysieke en digitale administratie vindt plaats in een (elektronisch) beveiligde omgeving.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming dhr Boersma. Hoogland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Het privacy statement van Hoogland B.V. kan wijzigen als daartoe aanleiding is. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van Hoogland B.V. Dit privacy statement is opgesteld op 4 januari 2021.

 Contactgegevens

Adres: Neptunusweg 3 8903 JN Leeuwarden
Functionaris Gegevensbescherming: dhr Boersma
Bereikbaar via: 0518411400 boersma@hooglandbv.nl